Loading...
Menu
PL
EN
PL
EN
Publiczna Emisja Obligacji 2018

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

NINIEJSZA STRONA (I ZAWARTE NA NIEJ INFORMACJE) NIE ZAWIERA I NIE STANOWI OFERTY SPRZEDAŻY ANI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI W INNYM KRAJU, GDZIE TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE BYŁYBY NIEZGODNE Z PRAWEM. PAPIERY WARTOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA, NIE SĄ I NIE BĘDĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NA RZECZ PODMIOTÓW AMERYKAŃSKICH, CHYBA ŻE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB BĘDZIE MOŻLIWE SKORZYSTANIE Z WYŁĄCZEŃ Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI WYDANYCH NA JEJ PODSTAWIE. W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI NIE BĘDZIE PRZEPROWADZANA OFERTA PUBLICZNA TYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertami publicznymi („Oferta”) na terytorium Polski niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 400.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty wyrażonej w euro („Obligacje”) spółki Echo Investment S.A. („Spółka” lub „Emitent”), spółki akcyjnej utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Kielcach, emitowanych przez Emitenta w ramach III programu emisji Obligacji do kwoty 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) lub równowartości tej kwoty wyrażonej w euro oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu („Dopuszczenie do Obrotu”) na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 16 kwietnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem do Obrotu.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.echo.com.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronach internetowych Oferującego: Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej niż do dnia Dopuszczenia do Obrotu wszystkich Obligacji objętych Prospektem. Szczegółowe warunki emisji Obligacji danej serii będą zawarte w Ostatecznych Warunkach Danej Serii. Pełne informacje na temat Oferty można uzyskać wyłącznie na podstawie łącznego zestawienia Prospektu, ewentualnych aneksów i komunikatów aktualizujących do Prospektu, wraz z Ostatecznymi Warunkami Oferty Danej Serii Obligacji zawierającymi Szczegółowe Warunki Emisji Danej Serii Obligacji.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, Ostateczne Warunki Oferty Danej Serii Obligacji (po ich sporządzeniu i publikacji) oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia do Obrotu albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i doradców tych podmiotów w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI 

Niniejsze materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są przeznaczone dla podmiotów amerykańskich ani osób zamieszkałych lub podmiotów mających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Osoby uzyskujące dostęp do zamieszczonych materiałów niniejszym oświadczają, że nie są Podmiotem Amerykańskim i nie mają na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki siedziby ani miejsca zamieszkania lub nie działają na rzecz takich osób (w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

This site uses cookies.
We use information collected via cookies to give you the best experience on our website. Cookies may also be used by our cooperating research companies and advertising agencies. If you agree to store information contained in cookies, click on the “x” at the upper right of this communication. If you disagree, you can change settings of cookies in web browser options.
I understand